Tillit, stolthet och kamratskap driver lönsamheten

Publicerad av

Med utgångspunkt i åratal av empiriska studier stöttar Great Place to Work organisationer i att identifiera och utveckla företagskulturen så att den driver verksamheten i rätt riktning. Resultatet blir högre lönsamhet och engagerade medarbetare som trivs, mår bra och presterar bättre.

Great Place to Work mäter, utvecklar och certifierar riktigt bra arbetsplatser. I dagens hårda konkurrens om kompetensen är en certifiering ett utmärkt sätt att attrahera och behålla personal, samtidigt som det visat sig påverka lönsamheten positivt.

Det började på 80-talet i San Francisco, då en journalist mötte en organisationskonsult som tillsammans ansåg att medarbetarnas engagemang är den viktigaste tillgång en organisation har. Tillsammans skrev de böcker och kartlade organisationer i stora empiriska studier. De sökte svaret på varför det finns så många dåliga arbetsplatser, vad som kännetecknar bra arbetsplatser och vad som saknas på dåliga arbetsplatser. Studierna visade att tillit och förtroende för hur organisationen drivs och utvecklas är en viktig nyckelfaktor. 1997 fick de i uppdrag av Fortune Magazine att ur sitt stora dataunderlag göra en ranking av de organisationer som är riktigt bra. Detta var startskottet för den första listan på de 100 bästa arbetsplatserna. 

Med åren har en bra placering på Great Place to Works topplistor blivit ett sätt för företag att differentiera sig. Att kvantifiera hur bra arbetsplatsen är har fått stort genomslag då det ger företagsledningen en möjlighet att mäta, jämföra och utveckla företagskulturen i rätt riktning utifrån resultaten i analyserna. 

    – Resultatet används för att förbättra verksamheten men också för att jämföra sig med andra företag och för att visa upp för medarbetare, jobbsökande och kunder, säger Maria Grudén som är vd på Great Place to Work i Sverige.  

Maria Grudén, VD

Great Place to Work finns nu i 90 länder världen över, däribland i Sverige, och utför varje år medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer.

    – Vi mäter arbetsplatser utifrån två parametrar; först tar vi reda på hur medarbetarna upplever sin organisation genom en medarbetarundersökning och sedan låter vi organisationen redogöra för hur de jobbar med att bygga sin kultur inom allt från rekrytering och introduktion till uppmärksamhet och kommunikation. Utifrån detta kan vi se hur medarbetarna faktiskt upplever de initiativ som sker från ledningshåll, om det finns ett glapp däremellan och vad som behöver förändras eller förbättras. De organisationer som får allra högst resultat kan utses till en av Sveriges, Europas eller till och med världens bästa arbetsplatser och det är dessa listor som får stor medial uppmärksamhet varje år. Dock är det sällan längtan efter berömmelse som motiverar de flesta organisationer att vilja arbeta med sin kultur, utan de allra flesta har insett att denna fråga ger långt mer viktigare fördelar, såsom överlägsna resultat när det kommer till rörelseresultat per anställd, rörelsemarginal, tillväxttakt och avkastning på tillgångar, berättar Maria.

De bolag som rankas högt av GPTW har betydligt högre avkastning än andra bolag på den amerikanska börsen. Även i Sverige är korrelation mellan utveckling, tillväxt och hög ranking tydlig. Svenska organisationer som är certifierade till ett Great Place to Work har dubbelt så hög vinstmarginal som genomsnittliga svenska bolag. 

    – Detta har blivit en central ledningsfråga där strategin bygger på att öka lönsamheten. Organisationer har alltmer insett vikten av att vara en genuint bra arbetsplats, där människor vill börja jobba, fortsätta jobba och leverera ett bra resultat. Det är tuff konkurrens mellan bolagen och inom många branscher råder det brist på kompetens vilket leder till att det är en fight om att vinna de få specialister som finns och dessutom att få behålla dem. Att vara den som betalar högst lön är sedan länge inte det viktigaste för att vinna kampen om talangerna, utan det är annat som driver motivation hos dagens arbetstagare. Därför blir det en affärskritisk satsning att certifieras som ett Great Place to Work, inte för själva diplomet som organisationerna kan visa upp, utan för att de organisationsförändringar som blir en följd av våra analys leder till bättre resultat och högre avkastning, säger Maria.

Kunderna är allt från mindre organisationer med under 10 anställda till globala jättar med hundratusentals medarbetare i hela världen. Det råd som samtliga får är att satsa på tre centrala områden som Great Place to Work identifierat som viktiga för att bygga en lönsam organisation: tillit, stolthet och kamratskap. 

    – Du kan hitta kamratskap i många organisationer, men att ha bra kamratskap i teamet utesluter inte att du kanske avskyr företaget du jobbar för. Här är alla pusselbitar viktiga att värdera. Att känna tillit handlar ofta om information och dialog om vart företaget är på väg och varför. Medarbetarna vill veta orsaker till beslut och det gör att de känner sig tryggare. Att ha en löpande dialog, att det finns forum där de anställda kan föra fram åsikter, att det finns ett levande ledarskap, att ledarna vet hur medarbetarna mår och att de vet hur de ska kunna göra det bästa framåt är fundamentalt. Ledarskapet är viktigt, att ledarna agerar som en förebild i organisationen och förmedlar organisationens värderingar är jätteviktigt. Likvärdig behandling oavsett roll är en annan hörnsten. Vi pratar mycket om likvärdighet, ska ledningen kommunicera med alla medarbetare så ska det gälla alla grupper, understryker Maria.

För att kunna driva en sund utveckling på arbetsplatsen gäller det att organisationen tar vara på engagemanget hos medarbetarna så att de kan trivas och utvecklas i sina roller. Företag måste veta vart de är på väg med sina medarbetare och ha en People Plan. 

    – Det måste finnas en strategi när det kommer till vilken kompetens organisationen ska bygga upp, hur det ska göras och vilken kultur som ska råda. Utan en konkret plan kommer organisationskulturen att bli som den blir, då utvecklas den i sin egen riktning, säger Maria.

Organisationer som vill förbättra sin verksamhet har mycket att vinna på att ta reda på hur medarbetarna uppfattar den befintliga organisationskulturen med hjälp av Great Place to Works undersöknings- och certifieringsmetod. Med den får ledningen en tydlig bild över vad som behöver förändras och kan påbörja arbetet med att bygga en lönsammare organisation där medarbetare känner tillit, stolthet och kamratskap.

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.greatplacetowork.se