Tillsammans blir vi starka – därför behöver vi dig!

Publicerad av

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska alla som drabbas av en osteoporosrelaterad fraktur utredas och vid behov behandlas med läkemedel för att förebygga ytterligare frakturer, enligt en så kallad frakturkedja som är en tydlig, organiserad vård för osteoporos/benskörhet. Kedjan innehåller många delar och det är att få ihop helheten som är det kritiska. 

Ingen ska behöva drabbas av onödiga benskörhetsfrakturer. Det är hög tid att ansvariga politiker tar beslut om en väl fungerande och organiserad vård med en tydlig frakturkedja för alla bensköra säger Anita Sandström,Vice ordförande Osteoporosförbundet.

Benskörhet eller osteoporos är en förändring av skelettets struktur. Det är en så kallad ”tyst sjukdom”. Det är ett symptomfritt och fortskridande tillstånd som utvecklas långsamt under flera år och följden kan bli ryggsmärtor och längdminskning. Frakturer kan uppstå redan vid lindriga fallskador och efter den första frakturen ökar risken för fler frakturer. Anita förklarar att det är en kostsam folksjukdom och en halv miljon svenskar är drabbade. Sjukdomen leder varje år till 80 000-90 000 frakturer och 450 000 vårddygn. Det blir en kostnad på cirka 20 miljarder per år och stort lidande för de bensköra.

    –Det går att skapa en väl fungerande osteoporosvård. Osteoporosförbundet har nyligen släppt en rapport som visar hur det går till. Gävleborg och Värmland är föredömen. Deras frakturkedjor har olika bakgrund och vissa olikheter men de är båda exempel på hur man på kort tid lyckats etablera stabila och väl fungerande processer. De har gått från relativt dåliga resultat när det gäller andelen som får behandling till att ligga i den absoluta toppen, berättar Anita.

Att skapa och bibehålla en väl fungerande frakturkedja underlättas av att det finns en tydlig politisk beställning i botten. Det har nyligen beslutats och skrivits en överenskommelse mellan regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) om ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för osteoporos där ett politiskt beslut bör innehålla följande komponenter:

1. Skapa en central finansiering för inrättandet av ett vårdförlopp och frakturkedjor.

2. Tydliggör vem som gör vad inom osteoporosvården. 

3. Inrätta en osteoporosskola som syftar till att öka patientens kunskap om sjukdomen, minska risken för benskörhetsfrakturer och uppmuntra dem till fysisk träning.

4. Säkerställ att patientkontrakt och samtal upprättas mellan vården och patienten. 

5. Säkerställ att det finns en bra uppföljning av kedjan och vården. Det centrala målet bör vara att få upp andelen av patienter som ges behandling men också att det finns bra rutiner för individuell behandling och uppföljning.

6. Politiker och beslutsfattare måste få kunskap om osteoporos/ benskörhet. Det måste bli öronmärkta pengar till vården.

7. En nationell samordnare för osteoporosvården i Sverige. 

8. Socialstyrelsen ska följa upp att regionerna följer de framtagna nationella riktlinjerna. SKR ska följa upp vårdförloppet och att patientkontraktet genomförs. 

Osteoporosförbundet vars fokus och bestämdhet just nu ligger i att få en väl fungerande frakturkedja är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos och för deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen. Förbundet bygger på ideella krafter och är politiskt och ideologiskt obundet.

    –Vi är den enda patientorganisationen som satsar på diagnosen osteoporos. Nu är det dags att överenskommelsen följs!

Tillsammans blir vi starka och det behövs en nationell samordnare för osteoporosvården i Sverige, avslutar Anita. 

Läs mer om osteoporos:
http://www.osteoporos.org
Kontakt: akut.osteo@gmail.com

Foto & Montage Bildvision – Visby