Digitalisering av byggbranschen – en brådskande nödvändighet

Publicerad av

I en tid där pandemin gör fysiska möten omöjliga är det dags att inse nödvändigheten av en skyndsam digitalisering av byggbranschen med hjälp av BIM. Det finns stora vinster att göra och många byggnationsfel kan undvikas med hjälp av rätt teknik. 

I Sverige är byggprojekt nästan alltid centralstyrda och de kommunikationsvägar som används är oftast mail och icke-interaktiva verktyg som PDF-ritningar. Detta gör att det tar lång tid att komma vidare i beslutsprocesser eller göra ändringar. BIM (Byggnadsinformationsmodeller), är en intelligent process för planering, projektering, konstruktion och förvaltning av byggnader och infrastruktur. Plattformen StreamBIM gör att man får med sig modellerna och information från ritbordet ut till bygget och vidare in i förvaltningsfasen. Användningen av BIM ger snabb respons mellan parterna och i slutändan oerhört många färre byggnationsfel, eftersom de som bygger kan prata löpande med de som sitter vid ritbordet. Man skapar ett oavbrutet informationsflöde så att man inte tappar data mellan projektfaserna. Företaget StreamBIM vill förmå företag i den Svenska byggsektorn att implementera BIM och på så sätt effektivisera sina processer.

Maziar Alizadeh är expert inom BIM-frågor och digitalisering på arbetsplatsen sedan många år och håller utbildning för medarbetare för att de ska använda BIM i sin vardag. Som BIM-strateg och BIM-samordnare hos Sweco jobbar han med bland annat Vasakronans projekt Kaj 16 i Göteborg. 

    – Projektets vision är att jobba digitalt, vara i framkant och kunna nyttja BIM i alla delar som går. Målet är ett ritningsfritt bygge och vi ska använda modeller i alla skeden. Kaj 16 befinner sig i en tidig fas, där vi använder StreamBIM som ett portalverktyg för programhandling och där allt är tillgängligt för alla som jobbar i projektet, säger Maziar.

Genom att digitalisera och integrera alla processer, som kalkylprocessen, kravställningen, och byggnationen, är visionen att bygga helt efter modell. 

    –Målet är att inköp av material och besiktningar ska göras med hjälp av modell och hantering av frågor i bygget ska göras med StreamBIM. Även överlämning av den digitala tvillingen av byggnaden kommer att kunna ske i slutet av projektet via StreamBIM. Plattformen kommer att hjälpa oss att lyckas bättre med alla delar i projektet, från start till mål, säger Maziar. 

En stor fördel med BIM är säkerhetsaspekten. Jobbar man traditionellt med pappersritningar eller PDF är det en utmaning att säkerställa att det är senaste versionen man utgår ifrån. Dessutom finns det stora miljövinster med att minska pappersanvändningen inom byggprojekt. Maziar, som tidigare arbetat med BIM under projekteringen av Karlatornet, berättar att man där lyckades minska antalet ritningar från 3850 till 770, vilket ger stora vinster såväl ur säkerhetsaspekt, som för miljön och även rent ekonomiskt. 

Tidigare sågs införandet av BIM i ett projekt ofta mest som en kostnad. Maziar berättar att det nu möter mindre motstånd och att fler ser nyttan med att digitalisera. Dock finns fortfarande hinder för att uppnå maximal nytta, menar han. 

    –Så länge det saknas kompetens i alla led och hos alla roller finns inte förutsättningarna för att använda BIM så effektivt som möjligt. Som BIM-strateg ser jag att det behövs mer utbildning för att man ska kunna maximera effekten i alla led. Om man höjer basnivån hos alla en liten bit, så att alla kan vända och vrida på projektets samordningsmodell, så får vi en helt annan effekt i hela organisationen. Jag skulle gärna vilja höja basnivån för då kan vi accelerera nyttan på ett helt annat sätt. StreamBIM är användarvänligt, lätt att hantera, krånglar inte, funkar på paddor och telefoner, och kräver inga stora kraftfulla datorer, säger Maziar.

Motstånd mot förändring finns alltid, men såväl Maziar som Kristian menar att det inte är någon särskild yrkesgrupp som är svår att övertyga, det är högst personligt. Dock utgör okunskapen hos människorna det största hindret för implementationen. Genom att jobba med och definiera arbetsprocesser och hur modeller ska användas kan man väsentligen förenkla införandet. 

    –Att alla i organisationen ska kunna hantera projektets 3D-modeller är A och O. På så sätt garanterar man att 3D-modeller används i alla sammanhang och frågeställningar. Man ska inte vara beroende av en BIM-samordnare för att kunna hantera 3D-modeller. Med hjälp av verktyg som StreamBIM behöver vi dock inte så stor insats för att alla ska använda modellen, eftersom den är väldigt användarvänlig, säger Maziar. 

I pandemitider då det mesta är nedstängt är digitaliseringen än mer nödvändig för att Sverige ska kunna behålla konkurrenskraften inom byggsektorn internationellt. Kristian har sett en stor ökning av intresset för StreamBIM på den svenska marknaden under året. 

    – Å andra sidan, de företag som inte inser värdet av att digitalisera processerna i branschen, mitt under en tid när vi inte får ha fysiska möten, är antagligen inte de som kommer att vara ledande i branschen framöver, avslutar han. 

Skribent: Anna Bjärenäs

https://streambim.com/sv/