Breddutbilda för effektiva projekt – nytt koncept

Publicerad av

Projekt är idag en mycket vanlig arbetsform. Trots det så brottas många organisationer med ineffektiva projekt som ofta inte når uppsatta mål. ProjektStegen har ett koncept som möjliggör breddutbildning i projekt av hela organisationer.

ProjektStegen har noterat att förmågan att genomföra och organisera projekt har blivit en allt viktigare strategisk fråga för ledningsgrupper. ProjektStegen startade 1998 och fokuserar enbart på projektarbetsformen genom stöd och kompetensutveckling till chefer/beställare, projektledare och projektdeltagare. ProjektStegens koncept med att variera digitala komponenter för utbildning tillsammans med traditionell utbildningspedagogik, ger en helt ny möjlighet att breddautbilda i projekt på ett flexibelt och inspirerande sätt. 

Sedan 2012 avsätter vi varje år stora resurser till att utveckla och förbättra vårt digitala erbjudande. Vårt koncept innehåller olika delar som teori, filmklipp, reflektion, övningar, kunskapstest och situationsanpassade interaktiva moment som genomförs enskilt eller i grupp. Som bas används våra erfarenheter från över 20 års utbildning i projekt

ProjektStegen är därigenom i framkant för den här utbildningsformen när det gäller projektutbildningar. Kombinationen av lärarledd och digital utbildning gör att man kan adressera de olika rollerna i ett projekt mycket tydligare. Utgångspunkten är att projekt består av människor som tillsammans skapar lyckade projekt. Att då välja att enbart utbilda mindre grupper av projektledare skapar oftast inte den förändring av projektverksamheten som krävs.

Redan idag läggs det mycket pengar och tid på att förbättra projekt, man investerar i kurser, projektmodeller och systemstöd, men ändå visar siffrorna för projekt ofta dystra resultat. Detta anser ProjektStegen till stor del beror på att utbildningsinsatser inte kommer hela organisationer till del. För att komma till rätta med detta riktar sig ProjektStegens utbildningskoncept till de tre målgrupperna chefer/beställare, projektledare och projektdeltagare. Lösningen är enormt tids- och kostnadseffektiv, med en modern kursportal som kan hantera flera tusen samtidiga kursdeltagare, där innehåll och omfattning för varje kursstart är anpassad till de olika rollernas behov.

Ett gemensamt webbmöte inleder ProjektStegens utbildningar. Där skapas en gemensam bild av projekt och vilka utmaningar som finns inom olika områden. På mötet får deltagarna också tips på hur de kan maximera sin inlärningsupplevelse. Därefter utför var och en e-learning på egen hand. ProjektStegen rekommenderar deltagarna att själva organisera sig i lärgrupper om 3-4 personer som träffas och bokar interna möten. Som stöd för gruppernas möten finns förslag på reflektions- och diskussionsfrågor. Deltagarna får alltså först teori och best practice, sedan möjlighet att diskutera hur teorin fungerar i praktiken tillsammans med kollegor.

Feedbacken på vårt utbildningsupplägg har varit fantastisk. Utvärderingar visar att vi verkligen har hittat ett koncept som passar de allra flesta typer av organisationer”. 

Både erfarna och mindre erfarna gillar upplägget. Den erfarne behöver inte lägga så mycket tid på teori utan fokuserar på det som är nytt och intressant, den mindre erfarne lär sig mer om projekt i sin egen takt. På så vis jämnas också kunskapsnivån mellan kursdeltagare ut, vilket sedan främjar diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Erfarenhet visar att det är små nyanser som avgör om en digital modul kommer att gillas eller inte. Användargränssnitt och teknik måste vara självförklarande och superpedagogiskt upplagt för att hålla uppe intresset och engagemanget hos kursdeltagaren.

En uppskattad del är att avsluta utbildningen i en kurslokal, där gruppen tillsammans med kursledare diskuterar och dokumenterar olika utmaningar som finns inom de områden som utbildningen har berört. ProjektStegen har verkligen lyckats med att ta fram ett inspirerande och flexibelt koncept för att få hela organisationer att öka sin projektmognad.

 www.projektledarutbildning.se